Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubniceśroda, 19 czerwca 2019 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice

Strona główna » Przetargi » Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice

ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


 

Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Łubnice

Łubnice 66a

28-232 Łubnice

Telefon: 15 8659236

Faks:15 8659236

Adres strony internetowej: lubnice.eu

Adres poczty elektronicznej: drogownictwo@lubnice.eu

Godziny urzędowania: 7.00- 15.00


 

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje się.


 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne koszenie poboczy dróg gminnych obustronnie, dwukrotnie w ciągu roku na terenie Gminy Łubnice.

1) Orientacyjna długość poboczy wynosi 201,476km. Szerokość wykaszania poboczy dróg to około 1m lub mniej w przypadku pobocza o szerokości mniejszej niż 0,5m, z poszerzeniem na łukach dróg o ograniczonej widoczności. W razie konieczności należy również ręcznie wykosić miejsca przy barierach i znakach drogowych oraz innych urządzeniach znajdujących się w poboczu drogowym, przy których nie jest możliwe wykoszenie mechaniczne.  

2) Zwiększenie zakresu robót może być wykonane po uzgodnieniu z Zamawiającym, w zakresie nie większym niż 10% wartości umowy.

3)    Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zamawiający wymaga aby do wykonania zlecenia Wykonawca dysponował kosiarką bijakową.

4)    Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych robót odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne złego prowadzenia robót ponosi Wykonawca. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

5)    Lokalizacja robót – zgodnie z załącznikiem nr 2.

      

2. Termin wykonania zamówienia:

Pierwsze koszenie - w miesiącu maj- czerwcu 2018 r.,

drugie koszenie - w miesiącach sierpień-wrzesień 2018 r.

Dokładny termin rozpoczęcia koszenia podaje każdorazowo Zamawiający.

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia n/w warunki:

1)    posiada sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

2)    złoży w wymaganym terminie wypełniony formularz propozycji cenowej,

3)    zaakceptuje załączony do niniejszego ogłoszenia projekt umowy.

 

4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej  (oferty):

Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego nie później niż do dnia 11 maja 2018 do godziny 15 00 pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu w nieprzezroczystej kopercie zatytułowanej: „Koszenie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Łubnice”.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia oferty na załączonym formularzu ofertowym  który zawiera   stosowne pole do określenia.

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

b) Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

insp. Barbara Dudek, pok. nr 8, tel 15 8659236.

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:  

Po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej wybrany Wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy Łubnice w ustalonym terminie.

Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej oraz projektu umowy.

8. Załączniki:

- druk propozycji cenowej (oferta) – zał. Nr 1 do Zaproszenia,

- wykaz dróg z podaniem długości ich poboczy – zał. nr 2

- wykaz sprzętu – zał. nr 3

- projekt umowy – zał. nr 4


Załączniki - POBIERZ

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2018-04-26.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2018-04-26 13:14:25.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Urbanowicz. Data publikacji: 2018-04-26 13:14:25.
czytano: 223 razy, id: 1058
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2018-04-26
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2019