Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubnicewtorek, 7 kwietnia 2020 r.

imieniny: Donata, Hermina

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Strona główna » Nieruchomości i rolnictwo » Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Staszów, dnia 2019.09.30
 GN-II.6821.1.42.2019
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania
 
Starostwo Powiatowe w Staszowie zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 roku,  poz. 2096) oraz na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 703), na wniosek Wójta Gminy Łubnice zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia, czy działki położone w obrębie Orzelec Mały, gmina Łubnice, oznaczone w ewidencji gruntów numerem 16 o pow. 0,5600 ha i  22 o pow. 0,1100 ha stanowią mienie gromadzkie.
Ponadto, zgodnie z art. 89 § 2 i art. 91 § 1 i 2 Kpa informujemy, iż w dniu  8 października 2019r. o godz. 13.00 w miejscowości Orzelec Mały, odbędzie się rozprawa administracyjna wraz z oględzinami ww. nieruchomości.
Do udziału w rozprawie w charakterze świadków należy wezwać najstarszych przedstawicieli miejscowej społeczności, posiadających najlepsze rozeznanie i wiedzę na temat powstania jak też istnienia gruntów użyteczności publicznej w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 roku.
Podczas rozprawy i oględzin przedmiotowej nieruchomości, strony postępowania, będą mogły złożyć dodatkowe wyjaśnienia lub żądania.
Nieobecność na rozprawie i oględzinach prawidłowo zawiadomionych stron postępowania, nie będzie stanowić przeszkody do ich przeprowadzenia.
Informujemy, że przedmiotowa sprawa załatwiona zostanie w terminie do dnia 30.11.2019 roku. Stronom służy prawo wniesienia ponaglenia wraz z uzasadnieniem do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Staszowskiego.
Ponadto informujemy, iż zgodnie z art. 41 § 1 kpa strony oraz przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić tut. organ o każdej zmianie swego adresu w toku prowadzonego postępowania administracyjnego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem na skutek prawny (41 § 2 Kpa).
 
Z up. Starosty
mgr inż. Beata Rybus
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 
 
 
Otrzymują:
1 x Wójt Gminy Łubnice, 28-232 Łubnice - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa    (wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia) – e-puap
1 x Pani Renata Bajor – Sołtys wsi Orzelec Mały, 28-232 Łubnice  - celem podania do publicznej wiadomości zgodnie z art. 49 Kpa ( wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 14-tu dni) i zwrotu z adnotacją o terminie wywieszenia)
1 x a/a
Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2019-10-02.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2019-10-02 08:59:46.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Urbanowicz. Data publikacji: 2019-10-02 08:59:46.
czytano: 79 razy, id: 1393
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-02
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2020