Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubniceśroda, 19 czerwca 2019 r.

imieniny: Gerwazy, Sylwia

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podinspektor ds. obsługi kancelarii w Urzędzie Gminy Łubnice

Strona główna » Nabór Na Wolne Stanowiska » Podinspektor ds. obsługi kancelarii w Urzędzie Gminy Łubnice

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi kancelarii w Urzędzie Gminy Łubnice 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie: wyższe ekonomiczne, administracyjne lub prawnicze,

c) doświadczenie zawodowe min. 2 lata pracy na stanowisku urzędniczym,

d) biegła znajomość obsługi komputera.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość przepisów ustaw:

a) z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

b) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

c) z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.)

d) z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

e) z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

f) z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)

2) znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.)

3) znajomość Statutu Gminy Łubnice

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa Kancelarii Urzędu Gminy Łubnice poprzez:

1) sprawowanie obsługi biurowej i kancelaryjnej Urzędu,

2) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie biurowe i kancelaryjne,

3) prowadzenie dziennikowej ewidencji korespondencji,

4) prowadzenie rejestru wydanych poleceń wyjazdów służbowych,

5) prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień Wójta,

6) prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta,

7) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych Referatów lub samodzielnych stanowisk pracy,

8) wywieszanie pism i obwieszczeń na tablicach ogłoszeń,

9) prowadzenie książki kontroli Urzędu,

10) prowadzenie spraw związanych z wnioskami i skargami – prowadzenie rejestru,

11) zarządzanie sprawozdawczością GUS,

12) prowadzenie spraw związanych z ochroną p. pożarową i ochroną mienia Urzędu,

13) prowadzenie rejestru przedsiębiorców korzystających z zezwoleń,

14) przyjmowanie oświadczeń od przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych i obliczanie wielkości opłat za korzystanie z zezwoleń

15) wydawanie decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych,

16) przyjmowanie i weryfikacja wniosków CEIDG-1

17) przekształcanie wniosków CEIDG-1 na formę dokumentu elektronicznego,

18) wykonywanie innych prac zleconych organom gminy związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

19) prowadzenie rejestru działalności regulowanej,

20) prowadzenie archiwum zakładowego w tym: przyjmowanie akt do archiwum, prowadzenie ewidencji przyjmowanych i posiadanych akt, przechowywanie i zabezpieczanie akt, współpraca z Archiwum Państwowym.

4. Warunki pracy i płacy:

- Wymiar czasu pracy: 1 etat,

- Miejsce:  Urząd Gminy Łubnice

- Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony. 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. 

5. Wymagane dokumenty:

1) curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia),
2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
3) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, oraz że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
4) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
5) kopie: dyplomu ukończenia studiów, kopia uprawnień, (oryginały do wglądu)
6) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
7) opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

9) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do okazania komisji ds. naboru).

10) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat takie posiada)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Urzędzie Gminy Łubnice” w terminie do dnia 25 maja 2015 roku do godz. 12.00. Decyduje data wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, telefonicznie lub pisemnie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2015-05-12.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2015-05-12 12:57:51.
Zatwierdził do publikacji: Leszek Broda. Data publikacji: 2015-05-12 12:57:51.
czytano: 1326 razy, id: 569
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2015-05-12
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Urbanowicz

2015-05-12
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2019