Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubnicepiątek, 22 marca 2019 r.

imieniny: Bogusław, Jagoda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych

Strona główna » Nabór Na Wolne Stanowiska » Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych

Kierownik Ośrodka Pomocy Społeczne w Łubnicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach.

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii, administracji lub prawa,

c) co najmniej 6- miesięczny staż pracy w administracji lub instytucjach finansowych,

d) biegła znajomość obsługi komputera.

Uwaga:

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu. 2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość przepisów ustaw:

a) z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.),

b) z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195),

c) z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.),

d) z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),

2) sumienność, rzetelność, odpowiedzialność

3) wysoka kultura osobista, dobra komunikacja interpersonalna.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) przyjmowanie i kompletowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych,

2) przygotowanie decyzji z zakresu świadczeń wychowawczych,

3) sporządzanie projektów zaświadczeń z zakresu świadczeń wychowawczych,

4) prowadzenie rejestrów wniosków i decyzji z zakresu świadczeń wychowawczych,

5) sporządzanie sprawozdań,

6) organizowanie realizacji świadczeń i koordynacja prawidłowości ich wykonania,

7) prowadzenie dokumentacji przewidzianej przepisami prawa,

8) przyjmowanie i obsługa klientów w sprawach świadczeń,

9) doskonalenie zawodowe, doskonalenie form pracy, bieżące zapoznawanie się z aktami prawnymi i zarządzeniami,

10) inne zadania przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

11) wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego.

4. Warunki pracy i płacy:

Wymiar czasu pracy: 1 etat,

Miejsce:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia),

2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie (jeśli kandydat takie posiada),

3) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, oraz że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

4) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,

5) kopie: dyplomu ukończenia studiów, kopia uprawnień, (oryginały do wglądu)

6) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

7) opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

9) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do okazania komisji ds. naboru),

10) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat takie posiada).

Wymagane dokumenty należy składać do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach w pokoju nr 1, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnicach” w terminie do dnia 21 marca 2016 roku do godz. 12.00. Decyduje data wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, telefonicznie lub pisemnie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2016-03-10.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2016-03-10 13:52:48.
Zatwierdził do publikacji: Leszek Broda. Data publikacji: 2016-03-10 13:52:48.
czytano: 882 razy, id: 734
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-03-10
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Urbanowicz

2016-03-10
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2019