Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubnicepiątek, 22 marca 2019 r.

imieniny: Bogusław, Jagoda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowo - Podatkowym w Urzędzie Gminy Łubnice

Strona główna » Nabór Na Wolne Stanowiska » Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowo - Podatkowym w Urzędzie Gminy Łubnice

Ogłoszenie Wójta Gminy Łubnice o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Finansowo - Podatkowym w Urzędzie Gminy Łubnice

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie: wyższe ekonomiczne,

c) doświadczenie zawodowe minimum 1 rok pracy na stanowiskach związanych z obsługą finansowo-księgową.

d) biegła znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych ( faks, skaner, kopiarka)

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. znajomość przepisów ustaw: w zakresie rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz szczególnych rozporządzeń do ustawy o finansach publicznych, Ordynacji Podatkowej, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, leśnym, o opłacie skarbowej, Kodeksu postępowania administracyjnego,o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych oraz instrukcji kancelaryjnej.

2. Posiadanie nastepujących cech osobowości: systematyczność, uczciwość, samodzielność, dokładność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, chęć podnoszenia kwalifikacji

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obsługa finansowo-księgowa zobowiązań i należności, prowadzenie ewidencji księgowej poprzez:

a) prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kanelaryjną

b) prowadzenie księgowości podatków i opłat w formie komputerowej w systemach RADIX i PUMA,

c) prowadzenie egzekucji należności z tytułu podatków i opłat,

d) współpracowanie  z innymi jednostkami,

e) przygotowywanie sprawozdań

4. Warunki pracy i płacy:

- Wymiar czasu pracy: 1 etat,

- Miejsce: Referat Finansowo Podatkowy Urzędu Gminy Łubnice

- Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

5. Wymagane dokumenty:

1) curriculum vitae, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (do pobrania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia),
2) kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie,
3) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, oraz że nie został prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
4) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
5) kopie: dyplomu ukończenia studiów, kopia uprawnień, (oryginały do wglądu)
6) inne dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
7) opinia o pracy bądź referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),
8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

9) dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość

10) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli kandydat takie posiada i zamierza się na nie powołać)

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor w Referacie Finansowo - Podatkowym” w terminie do dnia 23 sierpnia 2016 roku roku do godz. 15.00. Decyduje data wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, telefonicznie lub pisemnie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2016-08-09.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2016-08-09 08:09:03.
Zatwierdził do publikacji: Leszek Broda. Data publikacji: 2016-08-09 08:09:03.
czytano: 808 razy, id: 787
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2016-08-09
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Urbanowicz

2016-08-09
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Urbanowicz

2016-08-09
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2019