Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubnicepiątek, 26 kwietnia 2019 r.

imieniny: Marii, Marzeny, Marceliny

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2017 r.

Strona główna » Przetargi » Dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2017 r.

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY  CENOWEJ
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA: 

Dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2017 r.

ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Łubnice
Łubnice 66a
28-232 Łubnice
Telefon: 15 8659236  Faks:15 8659236
NIP 866-15-65-306 REGON 830409666
Adres strony internetowej:  lubnice.eu
Adres poczty elektronicznej: drogownictwo@lubnice.eu
Godziny urzędowania: 7.00- 15.00

Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 Euro.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisów ustawy nie stosuje się.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa wapiennego drogowego o frakcji 4-31,5 gatunek I (mała zawartość gliny) w przewidywanej ilości szacunkowej 2 000 ton. Przedmiot zamówienia przeznaczony zostanie do modernizacji i bieżących remontów dróg na terenie Gminy Łubnice. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy PN- B 11112, klasy I - kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania – musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty.

            Dostawa wraz z transportem i rozładowaniem kruszywa do poszczególnych miejscowości Gminy Łubnice nastąpi zgodnie z dyspozycją wydaną każdorazowo przez Zamawiającego. Dyspozycja powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 5 dni od jej przekazania Wykonawcy. Zamawiający będzie zlecać Wykonawcy wykonanie zlecenia jednostkowego, w którym określone zostanie miejsce dostawy i przeznaczenie kruszywa, jego ilość oraz termin wykonania danego zlecenia jednostkowego.

            Określona  ilość przedmiotu dostawy jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości dostaw faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

            Przedmiot umowy realizowany będzie sukcesywnie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r. lub do momentu wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, określonych w § 6 pkt 2 umowy.

Za szkody powstałe w stosunku do osób trzecich w wyniku prowadzonych dostaw odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność za siebie i zatrudnionych pracowników oraz skutki prawne i materialne złego prowadzenia dostaw ponosi Wykonawca. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

      

2. Termin wykonania zamówienia:

 Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

3. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia n/w warunki:

1)    posiada sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia.

2)    złoży w wymaganym terminie wypełniony formularz propozycji cenowej,

3)    zaakceptuje załączony do niniejszego ogłoszenia projekt umowy.

 

4. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej  (oferty):

Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego nie później niż do dnia 02 lutego 2017 do godziny 15 00 pocztą lub osobiście w sekretariacie Urzędu w nieprzezroczystej kopercie zatytułowanej: „Dostawa kruszywa wapiennego drogowego dla Gminy Łubnice w 2017”.

5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

Wykonawca zobowiązany jest  do złożenia oferty na załączonym formularzu propozycji cenowej,  który zawiera  stosowne pole do określenia.

W cenę propozycji należy wliczyć:

a) Cenę jednostkową za tonę kruszywa, obejmującą wszystkie koszty realizacji zamówienia,

b) Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

6. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

insp. Barbara Dudek, pok. nr 8, tel 15 8659236.

7. Informacje dotyczące zawierania umowy:  

Po wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej wybrany Wykonawca podpisze umowę w Urzędzie Gminy Łubnice w ustalonym terminie.

Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej oraz projektu umowy.

8. Załączniki:

- druk propozycji cenowej (oferta) – zał. nr 1 ,

- projekt umowy – zał. nr 2

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2017-01-25.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2017-01-25 10:57:51.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Urbanowicz. Data publikacji: 2017-01-25 10:57:51.
czytano: 557 razy, id: 849
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-01-25
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Urbanowicz

2017-01-25
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Urbanowicz

2017-01-25
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Urbanowicz

2017-01-25
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2019