Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubniceczwartek, 24 stycznia 2019 r.

imieniny: Felicja, Robert

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Przetarg ustny, ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, wyłączonej z zabudowy położonej w miejscowości Słupiec, gmina Łubnice oznaczonej numerem ewidencyjnym 68/2 o powierzchni 0,30 ha

Strona główna » Przetargi » Przetarg ustny, ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, wyłączonej z zabudowy położonej w miejscowości Słupiec, gmina Łubnice oznaczonej numerem ewidencyjnym 68/2 o powierzchni 0,30 ha

Łubnice, dnia 21.09.2017 r.

WÓJT  GMINY  ŁUBNICE
OGŁASZA
 


Pierwszy przetarg ustny, ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej rolnej, wyłączonej z zabudowy położonej w miejscowości  Słupiec, gmina Łubnice oznaczonej numerem ewidencyjnym 68/2 o powierzchni 0,30 ha.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2017 roku o godzinie 1000  w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach, Łubnice 66a , pokój 13 (sala narad).

Cena wywoławcza nieruchomości : 6837, 00 zł

I. Przedmiot przetargu

1.      Nieruchomość gruntowa rolna, wyłączona z zabudowy położona w miejscowości Słupiec, gmina Łubnice oznaczona numerem ewidencyjnym 68/2 o powierzchni 0,30 ha (RII – 0,19, RIIIa-0,11 ha) stanowiąca własność Gminy Łubnice dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr KI1A/00042818/9.  Nieruchomość w kształcie prostokąta, kształt działki regularny, teren płaski. Działka usytuowana jest przy drodze gminnej, asfaltowej  w środkowej części  obrębu, w bezpośrednim sąsiedztwie gruntów ornych. Dojazd do nieruchomości dobry.

Teren na którym jest położona nieruchomość nie jest objęty aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łubnice działka znajduje się na terenie upraw rolniczych.  

Granice nieruchomości niewidoczne w terenie, sprzedaż następuje na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wszelkie obmiary i rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży nie posiada obciążeń, ani zobowiązań.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm), upłynął dnia 30 sierpnia 2017 r., zgodnie z wywieszonym wykazem.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi 6837,00 zł (słownie: sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem zł 00/100) – cena nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, wadium  684  zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt cztery zł 00/100).

2.      Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego: przedmiotowa działka stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu zapisów  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. z 2016 r., poz.2052 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego  zastrzega się, że jest to przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych, zamierzających powiększyć gospodarstwo rodzinne (do 300 ha użytków rolnych), jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

W rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne, które są rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które spełniają łącznie następujące warunki:

- są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu nie przekracza 300 ha,

- posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,

- co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie

 - mają miejsce zamieszkania w gminie, w której położna jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Jeśli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Krajowemu Ośrodkowi  przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabędzie nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż  300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której nabywca ma miejsce zamieszkania lub w gminie graniczącej z tą gminą. 

Nabycie nieruchomości rolnej przed podmioty inne  niż wymienione w art. 2a ust.1, ust.3 pkt 1 przywołanej ustawy oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust.3 pkt 2-4 może nastąpić  za zgodą  Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka / Prezesa byłej Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej wydanej na wniosek nabywcy.     

II. Miejsce, termin i warunki przetargu

1.      Przetarg odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz.1000  w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach 66a , pokój nr 13 ( sala narad).

2.      Prawo do udziału w przetargu mają osoby, które:

a)      Spełniają warunki określone w art.6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego i zgłoszą na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż działki nr ew. 68/2 w Słupcu”w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnicach  w terminie do dnia 23 października 2017 r. do godz.1400 uczestnictwo w przetargu ustnym ograniczonym wraz z następującymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej o których mowa  w art.7 cytowanej wyżej ustawy:

- oświadczeniem o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 UKUR), poświadczonym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), każdej z gmin, na terenie której położone są nieruchomości wchodzące  w skład tego gospodarstwa (WZÓR  1);

- w przypadku, gdy rolnik posiada gospodarstwo rodzinne, położone na terenie więcej niż jednej gminy - oświadczeniem o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego (art. 7 ust. 5 pkt.  1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego)  ( WZÓR 1A);

- oświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji rolniczych – (WZÓR 2) wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.109). Dowodem  potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej;

- dowodem potwierdzającym zamieszkanie co najmniej od 5 lat, tj. zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały.

Wyżej wymienione wzory dokumentów, można pobrać w pokoju numer 21 w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach lub ze strony internetowej Urzędu Gminy.

b)     Spełniają warunki określone w art. 2a ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. z 2016 r., poz.2052 z późn. zm.) i zgłoszą  na piśmie w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg ograniczony na sprzedaż działki  nr ew. 68/2 w Słupcu” w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnicach  w terminie do dnia 23 października 2017 r. do godz. 1400 uczestnictwo w przetargu ustnym ograniczonym wraz  z dokumentem, o którym mowa  w art. 2a ust.4 pkt 2  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego tj. zgodą ostateczną Dyrektora  Generalnego Krajowego Ośrodka/ Prezesa byłej Agencji Nieruchomości Rolnych wyrażonej w drodze  ostatecznej decyzji administracyjnej.


Imienna lista rolników indywidualnych zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu lub lista osób, które nie złożyły w terminie wszystkich wymaganych dokumentów zostanie wywieszona w dniu 25 października 2017 roku do godz. 1400  na tablicy ogłoszeń (parter) Urzędu Gminy  Łubnice.

3.      W terminie do 23 października 2017 r. wpłaciły wadium w pieniądzu,w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na rachunek bankowy Gminy Łubnice NBS Solec Zdrój Oddział Łubnice 05851700070060000000260029.

4.      Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium przetarg Słupiec”. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy. 

5.      Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostaje zwrócone  bezpośrednio po odwołaniu  lub zamknięciu przetargu, lecz nie później niż przed upływem  trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

  1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  2. Przed otwarciem przetargu  konieczne jest przedłożenie komisji przetargowej  dowodu wniesienia wadium, okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku pełnomocników osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości  i oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania na każdym etapie postępowania przetargowego.

8.      W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka  ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenia przez osobę przystępującą do przetargu  oświadczenia woli o nabyciu nieruchomości z majątku odrębnego (własnego). 

  1. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
  2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje ceną wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
  3. Termin i miejsce  zawarcia notarialnej umowy sprzedaży zostanie podany w odrębnym zawiadomieniu stosownie do brzmienia art. 41 ust.1  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn. zm.). Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Łubnice. Opłaty notarialne związane z zakupem w/w nieruchomości pokrywa w całości nabywca.
  4. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości z własnej winy nie przystąpi bez usprawiedliwienia  do zawarcia umowy kupna  w miejscu  i  w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego.
  5. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.  

Niniejsze ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łubnicach, na tablicy ogłoszeń  w miejscowości Słupiec oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 015 8 659 220 lub w godzinach pracy Urzędu Gminy, pokój numer 21.

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2017-09-21.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2017-09-21 09:50:45.
Zatwierdził do publikacji: Informatyk. Data publikacji: 2017-09-21 09:50:45.
czytano: 331 razy, id: 935
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-21
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Urbanowicz

2017-09-21
Dodanie załącznika/ załączników
Tomasz Urbanowicz

2017-09-21
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2019