Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Łubnicepiątek, 22 marca 2019 r.

imieniny: Bogusław, Jagoda

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ŁUBNICE

Strona główna » Nabór Na Wolne Stanowiska » NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY ŁUBNICE

Podtytuł: Kierownik Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji oraz Gospodarki Nieruchomościami

WÓJT GMINY ŁUBNICE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  W URZĘDZIE GMINY ŁUBNICE

 Kierownika Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji oraz Gospodarki Nieruchomościami


1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie przez  kandydata wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych, t.j.
- posiadania obywatelstwa polskiego,
- posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- bycia nie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiadania nieposzlakowanej opinii,
- posiadania co najmniej trzyletniego stażu pracy lub wykonywania przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
-  posiadania wykształcenia wyższego pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, z zakresu budownictwa, architektury lub geodezji.

 
Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):

1.    znajomość obsługi komputera i programów: Word, MS Office, AutoCad,
2.    znajomość regulacji prawnych z zakresu zadań wykonywanych przez Referat t.j.:
- ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
-     ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
-     regulacji prawnych dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania gruntami, prawa zamówień publicznych,
3.    doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
4.    rzetelność, wysoka kultura osobista, komunikatywność,

    Mile widziane, jednak nie obowiązkowe, będzie posiadanie:
    - uprawnień w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej, i/lub     inżynierii drogowej, i/lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i     urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i     kanalizacyjnych,
    - umiejętności kosztorysowania,                                        
    - prawa jazdy kat. B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.    Kierowanie pracą referatu,
2.    Zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań referatu,
3.    Przygotowywanie w uzgodnieniu z Wójtem i Radą Gminy planów inwestycji gminnych,
4.    Organizowanie i prowadzenie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg, mostów, oświetlenia dróg i ulic, sieci wodociągowej, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczania ścieków, budowy i remontów obiektów oświatowych, służby zdrowia oraz innych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy,
5.    Opracowanie zakresu zamówienia i warunków umów na przygotowanie i realizację inwestycji w szczególności: zakresu aktualizacji map, zakresu projektów, wymagań do opracowań projektów budowlanych, wymagań dla zamawianych robót budowlano-montażowych i dostaw sprzętu, zakresu obowiązków inspektora nadzoru technicznego, inwestorskiego i autorskiego projektu i wykonywanie czynności przygotowania do zawarcia umów nieobjętych ustawą prawo zamówień publicznych,
6.    Przygotowanie materiałów i dokumentów do zamówień inwestycyjnych, w szczególności: przedmiotu zamówienia, szacowaną wartość, pożądane terminy wykonania,
7.    Bieżąca kontrola realizacji umów inwestycyjnych,
8.    Kompletowanie dokumentów do wniosku o uzyskanie zezwolenia na budowę obiektów będących przedmiotem inwestycji,
9.    Kontrola prowadzonych przez Gminę inwestycji pod względem wykonywania obowiązków wykonawców, nadzoru technicznego, budowlanego zgodności z zawartymi umowami,
10.    Organizowanie odbiorów technicznych i przeglądów gwarancyjnych obiektów powstałych w wyniku realizacji inwestycji,
11.    Sporządzanie sprawozdań rzeczowych i finansowych z realizacji inwestycji oraz rozliczeń rzeczowo-finansowych inwestycji wymaganych przez instytucje finansujące inwestycje,
 inwestycji,
12.    Kompletowanie dokumentów do rozpoczęcia użytkowania obiektów:

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat

b) stanowisko: Kierownik Referatu
c) miejsce: Urząd Gminy Łubnice
d) zatrudnienie na okres 6 miesięcy (z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, w przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym) z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys (CV)
c) dokument potwierdzający tożsamość,
d) dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,
f) kwestionariusz osobowy (na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia),
g) oświadczenia o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu danych osobowych (na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia),
e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

     Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Łubnice w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -Kierownika Referatu Zamówień Publicznych, Inwestycji oraz Gospodarki Nieruchomościami” w terminie do dnia 21 grudnia 2017 roku do godz. 12.00. Decyduje data wpływu dokumentów. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszych etapów postępowania ws. naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy, telefonicznie lub pisemnie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Informacje o artykule Źródło informacji: Gmina Łubnice. Data utworzenia: 2017-12-07.
Wprowadził do systemu: Tomasz Urbanowicz. Data wprowadzenia: 2017-12-07 12:54:36.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Urbanowicz. Data publikacji: 2017-12-07 12:54:36.
czytano: 521 razy, id: 981
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-12-07
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Urbanowicz

2017-12-07
Nowa wiadomość
Tomasz Urbanowicz

Strona główna
 WyszukiwarkaArchiwum:

 Informacje
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Dziennik Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej
 Newsletter
Wpisz e-mail, aby otrzymywać newsletter
z najnowszymi informacjami BIP

Gmina Łubnice
Łubnice 66a, 28-232 Łubnice

tel.: 015 8659220, 015 8659236
e-mail: sekretariat@lubnice.eu

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łubnice
Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Łubnice 2019